Muziekvereniging

Excelsior Bergambacht

Privacyverklaring

Muziekvereniging Excelsior maakt voor diverse doeleinden gebruik van persoonsgegevens. Wij gaan zorgvuldig om met persoonsgegevens en beschermen deze goed. In deze privacyverklaring staat hoe wij omgaan met persoonsgegevens, welke rechten u heeft en hoe u contact op kunt nemen voor meer informatie. Muziekvereniging Excelsior houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Persoonsgegevens

Muziekvereniging Excelsior verwerkt persoonsgegevens van leden, donateurs, geïnteresseerden, leveranciers en sponsors. Voor leden, donateurs en geïnteresseerden is dit op basis van schriftelijke of mondelinge toestemming. In het geval van sponsors en leveranciers is dit in het kader van gemaakte afspraken in een overeenkomst. U kunt deze toestemming altijd intrekken. Wij voorkomen het onnodig verzamelen van gegevens. Wij vragen alleen gegevens die noodzakelijk zijn voor de dagelijkse gang van zaken in de vereniging en om uw vraag te beantwoorden. Foto’s en ander beeldmateriaal worden gebruikt op sociale media, de website en in drukwerk zoals programmaboekjes als de betrokkenen hier toestemming voor hebben gegeven.

Leden

De vereniging verwerkt de volgende gegevens van haar leden:

 • NAW-gegevens (naam, adres, postcode en woonplaats);
 • Telefoonnummer(s) en e-mailadres
 • Geboortedatum
 • Aanvang lidmaatschap
 • Het instrument dat een lid bespeelt;
 • Eigenaarschap instrument
 • Bij leerlingen: de betreffende docent
 • Bank- of girorekeningnummer

Doelen van verwerking

 • NAW-gegevens (naam, adres, postcode en woonplaats) alsmede telefoonnummer(s) en e-mailadressen worden gebruikt om de leden te informeren over verenigingsmededelingen zoals repetities, jaarplanning, uitnodigingen voor (jaar)vergaderingen en optredens. Tevens voor een eventueel in bruikleen gegeven instrument of eigen instrument t.b.v. de verzekering;
 • Bij minderjarige leden worden de NAW-gegevens van de ouders verwerkt omdat zij, voor hun minderjarige kinderen, alle bovenstaande informatie ontvangen;
 • De geboortedatum wordt gebruikt om vast te kunnen stellen welk contributiebedrag moet worden betaald door het betreffende lid;
 • Aanvang lidmaatschap wordt gebruikt om te kunnen vaststellen hoe lang een lid muzikant is t.b.v. van het jubileumspeldje;
 • Betreffende docent in verband met de lessen die gevolgd moeten worden en waarover gecommuniceerd moet kunnen worden;
 • De bank- of girorekening is noodzakelijk voor de verwerking/registratie van de betaalde contributie in de financiële administratie of bij automatische incasso.

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 18 jaar) die door ouders/verzorgers/wettelijke vertegenwoordigers zijn verstrekt of als hiervoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Donateurs

De muziekvereniging verwerkt de volgende gegevens van haar donateurs:

 • NAW-gegevens (voorletter(s), achternaam, adres en huisnummer, postcode en woonplaats);
 • E-mailadres (optioneel)
 • Het bedrag van de donatie.

Doelen van verwerking

 • NAW-gegevens en e-mailadres worden gebruikt om de jaarlijkse donateursactie uit te kunnen voeren en de donaties te innen en om desgewenst een nieuwsbrief te verzenden;
 • De registratie van de bedragen geeft inzicht in het totaal opgehaalde bedrag.

Geïnteresseerden

Bezoekers van de website wordt in het contactformulier gevraagd om naam en e-mailadres in te vullen. Deze worden alleen gebruikt voor het leggen van contact met de geïnteresseerde. Deze gegevens worden niet bewaard.

Leveranciers

De muziekvereniging verwerkt, voor zover relevant in het kader van de overeenkomst, de volgende gegevens van leveranciers:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • (Zakelijk) Telefoonnummer;
 • (Zakelijk) E-mailadres;
 • Geslacht;
 • (Zakelijk) Bankrekeningnummer.

Doelen van verwerking

 • Administratieve doeleinden;
 • Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;
 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

Sponsoren

De muziekvereniging verwerkt de volgende gegevens van sponsoren, mits zij daar toestemming voor hebben gegeven of het noodzakelijk is voor het uitvoeren van de sponsoring of sponsorovereenkomst:

 • NAW-gegevens (voorletter(s), achternaam, adres en huisnummer, postcode en woonplaats);

 • Website-adres (URL);
 • Telefoonnummer en e-mailadres
 • Het sponsorbedrag.

Doelen van verwerking

 • Communicatie ten aanzien van mogelijkheden voor plaatsen advertenties in uitingen van de vereniging;
 • Overeenstemming over advertenties;
 • Plaatsing van sponsorinformatie op de media en communicatiekanalen van de vereniging.
 • De registratie van de bedragen geeft inzicht in de totale sponsorbedragen

Cookies

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van "cookies" (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Cookies zijn daarmee niet herleidbaar naar u. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten.

Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Uw privacyrechten

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Privacymaatregelen

 • De persoonsgegevens van alle genoemde groepen worden digitaal bewaard. Daarbij worden up-to-date beveiligingssoftware gebruikt.

 • Alleen bestuursleden en enkele door het bestuur geautoriseerde personen kunnen bij deze persoonsgegevens. Voor de overige leden binnen de vereniging zijn deze gegevens afgeschermd.
 • De aanmeldingsformulieren, met de daarop vermelde persoonsgegevens, zullen nadat deze in het digitale bestand zijn verwerkt direct vernietigd worden.

Bewaartermijnen

 • Persoonsgegevens van leden worden bij opzegging van het lidmaatschap permanent verwijderd uit het digitale ledenbestand met actieve leden. Tevens zal ook, indien van toepassing, de bruikleenovereenkomst worden vernietigd.
 • Persoonsgegevens van donateurs worden na schriftelijke of mondelinge opzegging verwijderd.
 • Persoonsgegevens van leveranciers en sponsors worden alleen gebruikt gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verstrekken persoonsgegevens aan derden

 • Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan commerciële partijen, tenzij dat noodzakelijk is om aangifte te doen van strafbare feiten.

Beveiligingsmaatregelen

Wij hebben passende maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • Alle personen die namens Muziekvereniging Excelsior van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen.
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is.
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.
 • Onze (bestuurs)leden en vrijwilligers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Contact

Als u naar aanleiding van deze privacyverklaring nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op via het secretariaat of direct per e-mail via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..